Horyzont Europa

PROJEKT HORIZON EUROPA

Lets Care: Building Safe And Caring Schools To Foster Educational Inclusion And School Achievement.

W Katedrze Pedagogiki Społecznej AIK (Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu) realizowany jest projekt finansowany przez Komisję Europejską [ID: SEP-210774499 HORIZON-CL2-2021-Transformations-01-04 Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe]. Projekt: Lets Care: Building Safe And Caring Schools To Foster Educational Inclusion And School Achievement (ID: 101059425) będzie realizowany w latach 2022-2026, a wartość pozyskanych dla grantu środków wynosi 2 999 605 EUR.

Jest to projekt międzynarodowego konsorcjum z udziałem czterech uczelni wyższych (Universidad Pontificia Comillas w Madrit, Universidade Catolica Portuguesa w Lizbonie, Fachhochschule Vorarlberg GMBH w Dornbirn, Akademia Ignatianum w Krakowie) oraz dziesięciu innych podmiotów z Europy (NGO’s, Fundacje, Stowarzyszenia z Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Włoch, Belgii, Polski, Holandii, Bułgarii, Rumunii, Litwy), koordynatorem którego jest Universidad Pontificia Comillas w Madrycie.

Kierownikiem ośmioosobowego zespołu badawczego Akademii Ignatianum jest prof. AIK dr hab. Maria Marta Urlińska, która także wespół z prof. nadzw. dr hab. Ryszardą Cierzniewską jest liderem merytorycznym projektu, natomiast koordynatorem grantu jest dr Ewa Dybowska. W skład zespołu wchodzą także prof. AIK dr hab. Anna Błasiak, dr Jarosław Charchuła SJ, dr Ewa Sowa-Behtane, dr Magdalena Urlińska-Berens oraz mgr Małgorzata Porębska. Zespół AIK bierze udział we wszystkich ośmiu modułach (jako wykonawca) oraz przyjął na siebie koordynację jednego z nich.

PROJEKT HORIZON EUROPA

Let’s Care: Budowanie bezpiecznych i troskliwych szkół w celu wspierania włączenia edukacyjnego i podnoszenia efektywności kształcenia.

O projekcie

Budowanie bezpiecznych relacji i tworzenie więzi odgrywa ogromną rolę chroniącą przed międzypokoleniowym przekazywaniem wykluczenia społecznego, nie tylko na wczesnych etapach, ale na wszystkich poziomach edukacyjnych. Celem projektu LET’S CARE jest dogłębne zrozumienie i wspomaganie relacyjnego wymiaru włączenia edukacyjnego i efektywności kształcenia.

Głównym celem projektu jest identyfikacja czynników wpływających na niskie poczucie bezpieczeństwa uczniów jako podstawowej przyczyny słabszych wyników, zniechęcenia i porzucania nauki na czterech poziomach ekologicznych: indywidualnym, relacyjnym, społecznościowym i politycznym. LET’S CARE stworzy teoretyczne i praktyczne ramy wspierające bezpieczną naukę, bezpieczne nauczanie, bezpieczne szkoły i bezpieczną edukację na każdym poziomie jako próbę przerwania łańcucha międzypokoleniowej transmisji edukacyjnego i społecznego wykluczenia.

Proponowane podejście może doprowadzić do zmniejszenia wskaźników niepowodzeń szkolnych, niskich wyników kształcenia i przedwczesnego porzucania szkoły. Oryginalność podejścia opiera się na wzmacnianiu relacji w celu walki z wykluczeniem edukacyjnym i nierównościami. W wyniku prac powstaje model pomagający zrozumieć wagę poczucia bezpieczeństwa jako remedium na niskie wyniki i przedwczesne porzucanie nauki, promujący relacyjne podejście do działań włączających w szkole. W rezultacie powstaną narzędzia, zalecenia i wytyczne dotyczące możliwych kierunków działań, adresowane do różnych placówek począwszy od przedszkola aż po szkoły średnie i szkoły drugiej szansy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane wielopoziomowe, wieloetapowe i przekrojowe badania, eksplorujące europejskie konteksty edukacyjne, obejmujące 120 szkół, 18 000 uczniów i 2400 nauczycieli z 6 krajów europejskich na 4 etapach szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. LET’S CARE, wspierany przez konsorcjum ekspertów, wdroży holistyczne podejście metodologiczne, w tym mechanizmy współtworzenia. Wyniki badań będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla decydentów w postaci nowatorskich, opartych na badaniach naukowych zaleceń dla polityki oświatowej w celu podniesienia świadomości na temat bezpiecznych/troskliwych szkół mających potencjał zwalczania wykluczenia społecznego uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Więcej informacji – https://letscareproject.eu/

PROJECT HORIZON EUROPA

Lets Care: Building Safe And Caring Schools To Foster Educational Inclusion And School Achievement.

About project

Secure attachment relationships play an important protective role against the intergenerational transmission of social exclusion, not only at early stages but at all school levels. LET’S CARE aims to comprehensively understand and improve the caring dimension of educational inclusion and school success.

The project’s main objective is to identify determinants affecting student security as a root cause of underachievement, disengagement, and school dropout, at 4 different ecological levels: individual, relational, community, and political. LET’S CARE will create a theoretical and practical framework to foster Safe Learning, Safe Teaching, Safe Schools and Safe Education at each level as an approach to breaking the chain of transgenerational transmission of educational and social exclusion.

This approach will generate lower rates of school failure, poor learning outcomes, and early school leaving. The main proposal breakthrough is based on considering a relational response to educational exclusion and inequality, resulting in a model for understanding the importance of security to address underachievement and early dropout, and a relational approach to inclusive practices at school that will be translated into tools, recommendations, and guidelines for action, from ECEC to secondary and Second Chance schools.

Multilevel, multistage, and intersectional research, exploring different European educational contexts, will be implemented, including 120 schools, 18,000 students, and 2,400 teachers from 6 European countries in 4 schools stages, with special attention to multi-disadvantaged learners. LET’S CARE, supported by an expert consortium, will implement a holistic methodological approach, including co-creation mechanisms, and will translate research findings into the political approach, through the formulation of novel evidence-based policy recommendations, raising awareness on safe/caring schools, combating social exclusion of disadvantaged learners.

More information – https://letscareproject.eu/

logo