UIK jednym ze zwycięzców konkursu w ramach programu “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” (RID)

budynek UIK
fot. www.piotrszalanski.pl

1 września  2023 r. zespół (złożony przede wszystkim z pracowników Instytutu Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa UIK) przystąpił do konkursu w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” – ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 czerwca 2023 r., składając wniosek pt. „Wzmocnienie potencjału badawczego AIK[1] w zakresie jezuickiego dziedzictwa Krakowa i Małopolski” (dyscyplina wiodąca: nauki o kulturze i religii).

Zgodnie z art. 397 Ustawy do konkursu mogły przystąpić uczelnie akademickie, które: posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ w co najmniej 1 dyscyplinie zawierającej się w grupie dyscyplin, dla której w danym regionie ogłoszony został konkurs, oraz nie posiadają kategorii naukowej C w żadnej z dyscyplin zawierających się w tej grupie; prowadzą szkołę doktorską; nie spełniają warunków udziału w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, o których mowa w art. 388 ust. 1 Ustawy[2].

21 grudnia 2023 r. na stronie Internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została zamieszczona informacja, że 53 poprawnie złożone wnioski w konkursie ocenił powołany przez Ministra Zespół ekspertów ds. programu RID oraz, że w oparciu o ocenę ekspertów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek  rozstrzygnął I konkurs w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” i przyznał środki finansowe na wdrożenie 30 planów obejmujących cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia w grupie dyscyplin naukowych bądź artystycznych o szczególnym znaczeniu dla regionu. Wartość wsparcia w ramach I edycji programu RID na lata 2024-2027 wyniesie łącznie 271 697 432,74 zł.

Wśród trzech uczelni akademickich z województwa małopolskiego (tzw. Region VI), które wygrały konkurs znalazł się Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, który otrzymał na realizację projektu „Wzmocnienie potencjału badawczego AIK w zakresie jezuickiego dziedzictwa Krakowa i Małopolski” kwotę 2 400 000,00 zł. Okres finansowania obejmuje lata: 2024-2027[3].

Celem projektu „Wzmocnienie potencjału badawczego AIK w zakresie jezuickiego dziedzictwa Krakowa i Małopolski” jest podniesienie jakości badań i kształcenia w obszarze nauk o kulturze i religii prowadzonych przez pracowników UIK poprzez wzrost umiędzynarodowienia i zasięgu oraz integrację aktywności naukowej badaczy zatrudnionych w UIK w zakresie dokumentacji, interpretacji, reinterpretacji jezuickiego dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski z uwzględnieniem jego związków z jezuickim dorobkiem kulturowym i religijnym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Realizacji tego celu służyć ma powołanie Ośrodka Badań nad Jezuickim Dziedzictwem Kulturowym Krakowa i Małopolski, którego zadaniem będzie wspieranie aktywności badawczej pracowników UIK w zakresie badań nad dorobkiem jezuitów związanych z Krakowem i Małopolską w kontekście jego wpływu i kulturotwórczego oddziaływania w Europie Środkowo-Wschodniej. Ośrodek ten stanowić będzie centrum naukowe skupiające badaczy zajmujących się tą problematyką, a także pełnić funkcję centrum edukacji kulturowej, stanowiącego miejsce popularyzacji wyników badań naukowych.

Wspomniany projekt będzie realizowany przez zespół w składzie: ks. dr hab. Stanisław Cieślak, prof. UIK (kierownik); dr hab. Bata Bigaj-Zwonek, prof. UIK (redaktor wniosku); ks. dr Krzysztof Homa SJ; ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK (kierownik podmiotu – Rektor UIK); dr hab. Izabela Kaczmarzyk, prof. UIK oraz dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK. Za realizację umowy ze strony UIK odpowiadają: ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. UIK oraz dr hab. Monika Stankiewicz-Kopeć, prof. UIK.

Mamy nadzieję, że zaplanowane w ramach projektu – „Muzejon Jezuicki” oraz „Itinerarium kulturowe Krakowa i Małopolski – ślady jezuickie”, a także prace naukowe realizowane dzięki „mini – grantom” (w dyscyplinie nauki o kulturze i religii), które mogą otrzymać pracownicy UIK, wpłyną na zwiększenie rozpoznawalności bogatego dziedzictwa jezuitów krakowskich i małopolskich oraz ich związków z ośrodkami środkowoeuropejskimi.  Należy podkreślić, że aplikowanie wyników badań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego, polegające na wsparciu potencjału kulturowego i turystycznego Krakowa i Małopolski, będzie opierać się o zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Więcej informacji

dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. UIK


[1] 1 X 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie został podniesiona do rangi Uniwersytetu Ignatianum.

[2] https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-i-konkursu-w-programie-regionalna-inicjatywa-doskonalosci2 (dostęp: 8 I 2024).

[3] Tamże.