Odszedł śp. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o odejściu śp. O. prof. dr. hab. Zbigniewa Marka SJ (1947-2024), profesora nauk teologicznych, wieloletniego pracownika akademickiego Ignatianum.

Ojciec Profesor zmarł 18 lutego 2024 r.

Odejście śp. O. prof. Zbigniewa Marka SJ jest dotkliwą stratą nie tylko dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, z którym był związany prawie przez całe swoje życie, lecz także całego środowiska naukowego oraz osób bliskich Ojcu  Profesorowi. Środowisko pedagogiczne i katechetyczne straciło wspaniałego pedagoga, wychowawcę wielu pokoleń, wyjątkowego i aktywnego wykładowcę i nauczyciela, a także wspaniałego człowieka, który swoim życiem pokazał miłość do drugiego, oddanie innym i nauce oraz umiłowanie życia.

Rodzinie śp. Ojca Profesora pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia, aby w tym trudnym czasie żałoby, mogła doświadczyć Bożej miłości i ludzkiej życzliwości.


Śp. O. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ (1947-2024)

Urodzony 23 stycznia 1947 r. w Wilkowicach k. Bielska-Białej, do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 2 grudnia 1961 r., a po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi k. Brzozowa złożył pierwsze śluby 17 lutego 1964 r. Po nowicjacie uzupełniał wykształcenie w zakresie szkoły średniej.

Po maturze, w latach 1967-1969 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a następnie teologię na Wydziale Teologicznym Towarzystwa Jezusowego Bobolanum w Warszawie (1969-1973). Ukończył studia magisterskie z katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1973-1976). Katechetykę studiował również w Grazu w Austrii (1978-1979). Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał doktorat na podstawie rozprawy: „Teoria wychowania religijnego według Planu Trewirskiego w świetle nurtów katechetycznych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych” (1989). Habilitację w dziedzinie nauk teologicznych uzyskał na ATK w Warszawie w 1994 r. („Rozwój teorii wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990”) oraz w dziedzinie nauk humanistycznych w 2008 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu w Toruniu („Wychowanie moralne dzieci i młodzieży we współczesnej edukacji religijnej”). W 2000 r. nadano mu tytuł profesora nauk teologicznych. O. prof. Zbigniew Marek SJ większość swego zakonnego życia spędził w Krakowie. W latach 1974-1978 był nauczycielem religii. Od 1979 r. mieszkał we wspólnocie na krakowskich Przegorzałach, gdzie w różnych latach pełnił m. in. zadania ministra oraz duchownego domu. Był wykładowcą na ATK (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie od 1980 i od 1989 r. na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego (obecnie Uniwersytet Ignatianum) w Krakowie oraz w kilku innych uczelniach w kraju i za granicą (m. in. na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberoku oraz w International School of Menagement w Preszowie na Słowacji). Dwukrotnie był Dziekanem Wydziału Pedagogicznego Ignatianum (2001-2004 oraz 2007- 2010). Funkcję Prorektora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum (obecnie Uniwersytet Ignatianum w Krakowie) pełnił w latach 2004-2007. Jako Dziekan i Prorektor Ignatianum włożył wiele trudu i energii w organizację Wydziału Pedagogicznego, zabiegał o wprowadzenie nowych kierunków kształcenia takich jak praca socjalna, politologia i nowych specjalności na kierunku pedagogika. Dbał o rozwój studiów podyplomowych odpowiadając na potrzeby rynku pracy i konieczność dostosowywania kwalifikacji do zmieniających się wymagań. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska służb mundurowych uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, które cieszyły się dużym uznaniem w środowisku. W czasie swojej kadencji dziekańskiej podejmował starania o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika w Wydziale Pedagogicznym, zwieńczone w 2010 r. pozytywną decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Był członkiem Centrum Katechetycznego. Pracował na rzecz Konferencji Episkopatu Polski jako konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, był członkiem Zespołu ds. nowych programów katechetycznych oraz rzeczoznawcą do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych Komisji Wychowania Katolickiego KEP. W Polskiej Akademii Nauk zaangażowany był jako członek Komitetu Nauk Teologicznych.

Śp. O. prof. Zbigniew Marek SJ był autorem kilku rozpraw oraz wielu artykułów z zakresu katechetyki. Spod jego pióra wyszły takie książki jak: „Podstawy pedagogiki religii”, „Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej”, „Podstawy wychowania moralnego”, „Pedagogika towarzyszenia: perspektywa tradycji ignacjańskiej”, „Religia: pomoc czy zagrożenie dla edukacji?”. Był współautorem nowatorsko opracowanych katechizmów oraz podręczników metodycznych, inicjatorem i od 1990 redaktorem „Horyzontów Wiary” oraz „Korespondencyjnego Kursu Biblijnego”, tłumaczem tekstów z zakresu pedagogiki i teologii. Był promotorem 11 prac doktorskich i autorem blisko 100 recenzji i opinii w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora.

O. prof. Zbigniew Marek SJ był autorem ponad 300 pozycji bibliograficznych, w tym 10 monografii naukowych. Podejmował kwestie współzależności zachodzących między teologią i pedagogiką. Wykazywał że, że religia wspiera rozwój człowieka ukierunkowując go ku nowym wymiarom życia. Promował założenia pedagogii ignacjańskiej.

Oprócz pracy akademickiej posługiwał duszpastersko prowadząc wielkopostne rekolekcje w różnych parafiach. Zmarł w szpitalu w Krakowie, 18 lutego 2024 r.

LISTY KONDOLENCYJNE:

List kondolencyjny dr. hab. P. Magiera, KUL