Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych

W dniach 8-9 kwietnia 2024 roku w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie miały miejsce obrady Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Z ramienia Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie w spotkaniu uczestniczyli: JM dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. UIK, Rektor  UIK, dr hab. Andrzej Paweł Bieś SJ, prof. UIK, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni oraz dr hab. Beata Topij-Stempińska, prof. UIK, Prorektor ds. Nauki.

 Członkowie KRUPed w trakcie obrad w sali Senatu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, fot. Archiwum UJD w Częstochowie


Obradom przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, JM Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Spotkanie rektorów w Częstochowie należy uznać za historyczne. Powodem do takiego stwierdzenia jest fakt, że w czasie obrad podjęto uchwałę o zmianie nazwy Konferencji. Uznano, że dotychczasowa nazwa („Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUPed)”) nie do końca wyczerpuje zadania, jakie za cel stawia sobie zrzeszenie rektorów, dlatego zdecydowano o zmianie nazwy, która poszerza możliwości działań podejmowanych przez Konferencję. Ustalono, że nową, obowiązującą nazwą będzie: Konferencja Rektorów Uczelni Kształcących Nauczycieli i Pedagogów “KRUPed”. Rozszerzenie nazwy ma stanowić zachętę do udziału w pracach zrzeszenia kolejnych uczelni, a przede wszystkim jeszcze silniej podkreślić rangę kształcenia nauczycieli i pedagogów w szkolnictwie wyższym i nauce.
Podczas posiedzeń przedyskutowano także m.in. kwestie dotyczące roli uczelni zrzeszonych w KRUPed w procesie kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz zmiany w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. W obradach udział wzięli przedstawiciele pozostałych zrzeszonych Uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Uniwersytet w Siedlcach oraz Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

Konferencja skupia polskie uczelnie, które prowadzą w ramach działalności kształcenie nauczycieli i pedagogów. Jednym z ważniejszych działań KRUPed jest inicjowanie zmian w zakresie kształcenia nauczycieli i pedagogów oraz opiniowanie nowych propozycji legislacyjnych dotyczących obszaru edukacji i wychowania.